KUUNTELE


Sawonlinnasta 20 wirstan päässä, Wiipurin puolelle, on merkillinen paikka. Valtatie tässä katkaistaan Saimalta; sen molempien rantojen välillä on kapea saari (oikeimmin sanoen, kaksi saarta, yhistetyt sillalla), pituueltaan seitsemän wirstaa, se eroaa mantereesta kahella pienellä salmella, ja sillä tavalla tekee ikään kuin luonnollisen sillan. Matkustaja menee salmen yli, ja tie kulkee saarta myöten, sen noussen korkealle järven yli, sen laskeien veen pinnan tasalle. Jyrkällä mäellä näet jalkojesi alla syvyyen, jonka pohjasta nouseevat suuret, vaan hoikat, kuuset. Saaren rannat osottaavat erinomaisen luonnon leikin: paikottain näkyyvät, molemmilta puolilta, ihan kohakkain, muoistetut niemet ja lahet; millaset korennokset ja syvennökset ovat yhellä rannalla, juuri senlaiset ovat myös toisella. Vasta ei kauan kuin hallitus otti vaarin tästä saaresta, ja sen osti ruunu; jokaisessa päässä on vahti, ja rakennetaan vierasten huonetta matkustavaisille. Ylikäynti molemmissa salmissa ei aina ole vaaratoin, ja kovilla tuulilla toisinaan matkustajan täytyy vuottaa tässä melkein kauan. Saaren nimi on Punkaharju.

Suomi-lehti, 26. helmikuuta1848


Teksti jatkuu kuvan alla17.11.2017 / Jyrki Paaskoski


Zachris Topelius ja PunkaharjuKirjailija, runoilija, toimittaja ja historian professori
Zacharias (Zachris) Topelius (1818–1898) oli monipuolinen ja tuottelias
lahjakkuus, joka kertomuksissaan, saduissaan ja lehtikirjoituksissaan opetti
Suomen kansaa rakastamaan isänmaataan. Hän oli patriootti, jonka
kasvatuksellinen merkitys ja moraalinen vaikutus ovat ulottuneet 2000-luvulle
asti.Kuvateoksessaan Finland framställd i teckningar (1845–1852,
suom. nimellä Vanha kaunis Suomi) Topelius kuvasi maakunnittain
historiallisia kohteita. Nostamalla paikkoihin liittyviä esimerkkejä
historiasta Topelius opetti, että Suomen kansalla oli arvokas menneisyys.
Kansallisrunoilija J. L. Runebergin tavoin hän korosti maisemien merkitystä
isänmaanrakkauden kokemisessa ja ymmärtämisessä.Helsingfors Tidningar -sanomalehden toimittajana Topelius vieraili Punkaharjulla
ensimmäisen kerran 1851. Matkan tuloksena syntyi Vanha kaunis Suomi
-teoksen Punkaharju-aukeama, jossa Topelius ylisti Punkaharjun lähes
sanoinkuvaamatonta kauneutta seuraavasti: ”koko kauniissa Suomessa ei ole
ihanampaa paikkaa, ei enemmän rakkauden ja ihailun arvoista seutua kuin
Punkaharju”. Topelius kiteytti Suomi-kuvansa vuonna 1875 ilmestyneessä Maamme
kirjassaan
, jossa Punkaharjun rooli oli kansallismaisemana edelleen
keskeinen. Maamme kirjaa käytettiin koulujen lukemistona 1950-luvulle asti.
Tietoisuus Punkaharjusta Suomen kauneimpana maisemana iskostui suomalaisten
mieliin.Vuonna 2018 Topeliuksen syntymän 200-vuotismuiston kunniaksi
Punkaharjun rinteitä seuraileva polku nimettiin Topeliuksen poluksi,
joka valaistiin ja jonka varteen sijoitettiin viisi valotaidepistettä. Hankkeen
toteuttivat Punkaharjun Matkailu ry, Metsähallitus ja Savonlinnan kaupunki
yhteistyössä Piällysmies ry:n ja Savonlinnan Taidelukion kanssa.PÅ SVENSKAZachris Topelius och PunkaharjuFörfattaren, diktaren, redaktören och historieprofessorn Zacharias
(Zachris) Topelius (1818-1898) var en mångsidig och produktiv begåvning, som i
sina berättelser, sagor och tidningstexter lärde Finlands folk att älska sitt
fosterland. Han var en patriot vars pedagogiska betydelse och moraliska
inverkan sträckt sig in på 2000-talet.I sitt planschverk Finland framställdt i
teckningar (1845-1852) skildrade Topelius historiska platser i de olika
landskapen. Genom att knyta exempel ur historien till de olika platserna visade
han att Finlands folk har ett värdefullt förflutet. Liksom nationalskalden
Runeberg underströk han landskapens betydelse i fosterlandskärlekens upplevande
och förståelse.Första gången Topelius kom till Punkaharju
var år 1851 som journalist för Helsingfors Tidningar. Resultatet av resan blev
ett uppslag om Punkaharju i Finland framställdt i teckningar där Topelius öste
beröm över Punkaharjus nästan obeskrivliga skönhet på följande sätt: “Så mycket
är visst, att, vare sig i dagens klarhet eller nattens månljus, hela det sköna
Finland icke äger en nejd mera skön, mera värd att älskas och beundras, än
Pungaharju."Topelius utkristalliserade sin bild av
Finland i den 1875 utgivna Boken om Vårt Land, i vilken Punkaharjus roll som
nationallandskap fortfarande var central. Boken om Vårt Land användes som
skollitteratur fram till 1950-talet. Vetskapen om att Punkaharju är Finlands
vackraste landskap befästes i finländarnas sinnen.För att hedra minnet av Topelius födelse
för 200 år sedan döptes en promenadstig som slingrar sig längs Punkaharjus
åssluttningar till Topeliusstigen år 2018. Stigen fick belysning och fem
ljuskonstverk. Projektet genomfördes av föreningen Punkaharjun Matkailu, Forststyrelsen
och Nyslotts stad i samarbete med föreningen Piällysmies och Nyslotts
konstgymnasium.IN ENGLISHZacharias
Topelius and PunkaharjuZacharias (Zachris) Topelius (1818–1898) was an author, poet, journalist
and professor of history, a versatile and prolific talent who taught the
Finnish people to love their homeland in his stories, fairy tales and press
articles. He was a patriot, whose educational significance and moral influence
has extended well into the 21st century.In the illustrated book Finland
framställd i teckningar
(1845–1852, in Finnish Vanha kaunis Suomi, Beautiful Old Finland), Topelius depicted
historical sites by region. By highlighting place-related examples from
history, Topelius taught that the Finnish people had a valuable past. Like
Finland’s national poet, J.L. Runeberg, he emphasised the importance of
landscapes in experiencing and understanding love of the home country.As a journalist for the newspaper
Helsingfors Tidningar,
Topelius visited Punkaharju for the first time in
1851. Based on his journey, Topelius created the Punkaharju spread for the book
Old beautiful Finland, praising the
almost indescribable beauty of Punkaharju as follows: “The whole of beautiful
Finland does not have a more wonderful place, no region more worthy of love and
admiration than Punkaharju”. Topelius crystallised his image of Finland in 1875
in Boken om vårt land (Maamme-kirja, Book of Our Land), in
which Punkaharju still played a key role as the national landscape. The book
was used as a textbook in schools until the 1950s. Awareness of Punkaharju as
Finland's most beautiful landscape impressed itself on the minds of Finns.In 2018, in honour of the 200th anniversary of the birth of Topelius, a
path along the slopes of Punkaharju ridge was named Topelius path. It was illuminated and five light art spots were
placed along the way. The project was carried out by Visit Punkaharju,
Metsähallitus and the City of Savonlinna in cooperation with Piällysmies ry and
SavonlinnanTaidelukio upper secondary school.По русскиЗахариас Топелиус
и ПункахарьюПисатель, поэт, журналист и профессор истории
Захариас (Захрис) Топелиус (1818–1898) являлся разносторонним и плодотворным
талантом, который в своих рассказах, сказках и статьях учил финский народ
любить свою родину. Он был патриотом, воспитательное значение и моральное
влияние которого ощущается и по сей день.В иллюстрированном произведении Finland framställd i teckningar (Финланд Фрамстелд и текнингар, 1845–1852, финское название – Красивая старая Финляндия)
Топелиус изобразил исторические объекты разных губерний. Приводя исторические
примеры, связанные с разными местами, Топелиус учил, что финский народ обладает
значимой историей. Также как национальный поэт Ю. Л. Рунеберг, он подчеркивал
значение ландшафта в понимании и ощущении любви к отечеству.Топелиус впервые посетил Пункахарью в 1851
году в качестве корреспондента газеты Гельсингфорс Тиднингар. Результатом этого посещения стало создание
разворота Красивой старой Финляндии. Топелиус прославлял практически
неописуемую словами красоту Пункахарью следующим образом: «во всей прекрасной
Финляндии нет более чудесного места, нет более достойного любви и восхищения
места, чем Пункахарью». Топелиус кристаллизовал свой образ Финляндии в
произведении Маамме-кирья (Наша родина), где центральное место
занимал национальный пейзаж Пункахарью. Маамме-кирья была включена в
школьную программу вплоть до 1950-х годов. Представление о Пункахарью как о
красивейшем пейзаже в Финляндии запечатлелось в сознании финнов.В 2018 году, к
200-летию со дня рождения Топелиуса, тропа, проходящая по склонам Пункахарью,
была названа тропой Топелиуса. Ее осветили и вдоль нее установили 5 световых
инсталляций. Проект осуществили общество Западного Пункахарью, туристический
центр Пункахарью и город Савонлинна в сотрудничестве с обществом «Пиаллюсмиес»,
управлением лесного хозяйства и лицеем искусств Савонлинны.