KUUNTELE


Täältä nyt alkoi se ihana marssi pitkin Puruwedessä uiwaa Punkaharjua. Ylt'yltäänsä Punkasalmen ja Tuunaansaaren wälinen matka, noin 7 km, käweltiin auringon korkeimmillaan ollessa, wäliin seurueestamme kaikuen laulu wienona hymninä. On tawallista ja luonnonomaista ihmiselle, että kun sille jotain paikkaa tai seutua paljon kehutaan ja kiittelewästi arwostellaan, niin sen paikan nähtyä herääkin hänessä wastenmielinen tunne kaikkea tätä werratonta arwostelua kohtaan. Niin ei kuitenkaan ole Punkaharjun laita, ei niin meikäläistenkään mielestä ollut. Päinwastoin herätti se suunnilleen ihailua, nähdessämme „kauneimman luonnonihanan paikan maailmassa", jonka arwostelun siitä on sanonut eräs paljon matkustellut englantilainen matkustaja. Osata "nauttia puhtaasta luonnosta, ja nauttia siitä sydämellisesti en luule wiattomampaa nautintoa olewan. Osata isänmaataan rakastaa sen luonnonihanuuden myötäwaikutuksella ja elwyttämänä, en luule senkään tunteista tuhmimman olewan. Paljon oli siellä meikäläistenkin matkustuksen aikaan P.harjun luontoon ihastuneita matkustajia aiwan useampia satoja ihmisiä, erittäinkin nuorta polwea. Ja kenpäties kaikkien näiden Suomi-äidin lapsien rinnasta nousi yhteisen keskinäisen isänmaan rakkauden elwyttämänä tuon runoilijan huudahtaman lauseen käsitteiset sanat: Kaunis, kaunis olet sinä synnyinmaa! Karjalatar-lehti, 3. syyskuuta 1910Jyrki Paaskoski / 17.11.2017


Luonnon vihreä ajatusviivaKuninkaan hansikkaassa (1881), historiallisessa
kertomuksessaan Ruotsin ja Venäjän välisestä vuosien 1788–1790 sodasta,
Topelius laittoi sankarinsa luutnantti Lennart Croneldin ja tämän uskollisen
avustajan korpraali Turkin vierailemaan Punkaharjulla. Alue oli kuulunut
Venäjän keisarikuntaan vuodesta 1743 lähtien, ja ruotsalaiset olivat
miehittäneet sen ensimmäisenä sotakesänä mutta joutuneet luopumaan siitä.
Kuvatessaan Croneldin kipuamista ylös Punkaharjun rinteitä Topelius puhkesi
ylistämään harjun kauneutta.”Kaikista
ihanista Suomen hurmaavista järviseuduista on Punkaharju kenties kaikkein
kaunein ja viehättävin. Tuo puolen peninkulman pituinen ja melkoisen korkea
luonnon vihreä ajatusviiva on samalla niin kapea, että tie monessa kohdin
täyttää koko sen hieman mutkistelevan harjanteen, ja niin jyrkkä, että syvyys
huimaisi, ellei luonnollisina käsipuina molemmin puolin olisi mitä ihanin
puisto.”PÅ SVENSKANaturens gröna tankstreckI Konungens handske (1881), en
historisk berättelse om kriget mellan Sverige och Ryssland åren 1788-1790, lät
Topelius sin hjälte löjtnant Lennart Croneld och dennes trogna medhjälpare korpral
Turk besöka Punkaharju. Området hade hört till det ryska kejsardömet sedan år
1743 och svenskarna hade ockuperat det under den första krigssommaren men
tvingats avstå det. När Topelius beskriver hur Croneld går uppför
åssluttningarna brister han ut i lovord över åsens skönhet.”Af alla
de sköna Finlands tjusande insjönejder finnes måhända ingen skönare, ingen mera
förtjusande, än Punkaharju ås. En half svensk mil i längd och af en betydligt
höjd, är detta naturens gröna tankstreck så smalt tillika, att vägen på många
ställen upptager hela bredden af dess lindrigt buktande kam, och så brant att
man skulle hisna för djupet, därest icke den täckaste park på båda sidor
bildade naturliga balustrader.”IN ENGLISHNature's
green line of beautyIn The
King's glove
(1881), his historical account of the 1788–1790 war between
Sweden and Russia, Topelius made his hero Lieutenant Lennart Croneld and his
faithful assistant, Corporal Turkki, visit Punkaharju. The area had belonged to
the Russian Empire since 1743, and the Swedes had occupied it during the first
summer of the war, but had had to abandon it. When describing Croneld climbing
up the slopes of Punkaharju, Topelius burst into praise of the beauty of the
ridge."Of
all the lovely lake scenery in Finland, Punkaharju is perhaps the most
beautiful and charming. That green line of beauty of nature, about half a
league long and fairly high, is at the same time so narrow, that the road in
many places fills the entire meandering ridge, and so steep that the depth of
it would make you feel faint without the natural handrail on both sides of the
most wonderful park”.По русскиЗеленое
тире природыВ «Королевской перчатке» (1881), историческом рассказе о войне между Россией и Швецией 1788–1790
годов, Топелиус заставил своего героя лейтенанта Леннарта Кронельда и его
верного помощника прапорщика Турка посетить Пункахарью. Территория принадлежала
России с 1743 года, и шведы оккупировали ее в первое же военное лето, но были
вынуждены ее оставить. Описывая восхождение Кронельда на склоны Пункахарью,
Топелиус начал воспевать красоту гряды.«Из всех
очаровательных финских озерных местностей Пункахарью является самой красивой и
очаровательной. Длиной в полмили, относительно высокое зеленое тире природы
является настолько узким, что в некоторых местах дорога полностью его
заполняет, и столь крутым, что его глубина вызывала бы головокружение, если бы
его естественными перилами не были бы прекраснейшие парки».