KUUNTELE


Wielä samana yönä piti meidän lähteä eteenpäin Punkaharjulle. Olimme tilanneet sitä warten pienen höyryweneen, joka kello kahdentoista aikaan lähti wiemään niitä kapeita, kauniita wesiä, joita laiwawäylä Sawonlinnasta Punkaharjulle wie. Loppumatonta näytti luonnonkauneus näillä seuduin olewan; sillä taaskin wajosimme ihailemaan hiljaisia, öisiä maisemia ympärillämme, tuskin silmiämme oikeaan uneen ummistaen koko yönä. Kohtapa aamuaurinko säteillään haihdutti öiset huurut ja loi raikkaan walon luontoon; ja melkein samassa kohosi edessämme kuuluisa Punkaharju. Punkaharju on seitsemän wirstaa pitkä, kapea, paikoin korkeampi paikoin matalampi harjanne Pihlajaweden ja Puruweden wälillä. Se on kuin korkea kaarewa jättiläissilta, jonka kaiteina kohoawat solakat petäjät toinen toistaan ylemmäksi kiiweten rinteellä, sitä on myös werrattu suunnattoman suureen wesilintuun, jota lewittää siipensä, nuo matalammat syrjäharjanteet, molemmille puolilleen ia jonka ympärillä uiskentelee joukko poikasia pieniä, kapeita saaria harjanteineen ia poukamineen. Mutta mahdoton on sanoin kuwata sitä waikutusta, jonka tämä mainio harjanne katsojaan tekee. Siitä ei woi saada käsitystä, jollei itse ole sitä nähnyt. Meille on ihanin muisto koko matkaltamme se sunnuntaipäiwä, jonka täällä wietimme luonnon suuressa temppelissä. Perille tultua kiipesimme harjun jyrkkää rinnettä ylös, heitimme tawarat hotellin autiolle werannalle ja riensimme harjua katselemaan. Molemmin puolin maantietä, joka kulkee harjua pitkin, kaatuu rinne heti jyrkkänä alas. Metsä on raiwattu ja puhdistettu ei kuitenkaan turmeltu luonnon alkuperäisyyttä, waan warowalla kädella on sitä siistielty, jotta se waan pääsee esiintymään alkuperäisessä puhtaudessaan. Puiden lomista wälähtelee järwien kirkas wesi ja tuon tuostakin aukeaa metsässä ura, joka sallii wapaammin silmäillä ympärilleen. Kaukana Puruweden puolella näkyy toinen harjanne, samansuuntainen kuin Punkaharju, mutta matalampi, ja sen tuolla puolen taas wesiä, saaria ja niemiä mitä wiehättäwimmässä waihtelussa. Tai pistäytyy metsäinen niemeke järween ja muodostaa kainaloonsa lahdelman, jossa wesi lepää niin tyynenä ja peilikirkkaana, kuin ei tuulen wäre eikä myrsky olisi ikänä sen pintaa pirstonneet. Se on kuin kappale paratiisia, tämä Punkaharju ja tämä paikka on helmi siinä paratiisissa. Suomalainen-lehti, 3. elokuuta 1891


Teksti jatkuu kuvan allaJyrki Paaskoski /17.11.2017Kuin suunnattoman suuri vesilintu levitetyin siivinZachris Topelius on kuvannut
Punkaharjua ehkä kauniimmilla kielikuvilla kuin kukaan muu. Koska Topeliuksen
Punkaharju-kielikuvat perustuivat hänen omiin kokemuksiinsa, ne ovat edelleen
uskottavia ja koskettavat kaikkia, jotka ovat nähneet Punkaharjun maisemat. Maamme
kirjassaan (1875) Topelius kutsui Punkaharjua suunnattoman suureksi
vesilinnuksi, joka ui ..”- -
levitetyin siivin, ympärillä poikaset, nuo pienet saaret, jotka etsivät turvaa sen
kupeilta. Ja pojat jäljittelevät emoansa: ne ovat pieniä kaitaisia harjuja,
jotka välistä koukistuvat oikullisen mutkaisiksi, salpaavat kirkkaan veden
salmiin ja lahtiin ja puikkelehtivat mitä somimman muotoisina”.PÅ SVENSKASåsom en
ofantlig wattenfågel med utspända wingarZachris Topelius har beskrivit
Punkaharju med ett kanske vackrare bildspråk än någon annan. Eftersom Topelius
beskrivningar av Punkarharju grundade sig på hans egna upplevelser är de
fortfarande trovärdiga och berörande för alla som sett Punkaharjus landskap. I Boken om Vårt Land beskrev han
Punkaharju som en ofantligt stor vattenfågel med...”-- mellan
dem simmar Pungaharju såsom en ofantlig wattenfågel med utspända wingar,
omgifwen af sina ungar, de små holmarna, som söka skydd wid dess sidor. Och
ungarna efterapa sin moder: de äro små, smala åsar, som stundom kröka sig uti
nyckfulla bugter, instänga det klara wattnet i sund och wikar och slingra sig
fram i de täckaste skapnader”.
IN ENGLISHLike an immense water bird spreading its
wingsZachris
Topelius has described Punkaharju with language that is perhaps more beautiful
than anyone else’s. Because Topelius' poetic images of Punkaharju were based on
his own experiences, they are still credible and touching for all who have seen
the landscapes of Punkaharju with their own eyes. In his ‘Boken om vårt land’ (Maamme-kirja, Book
of Our Land) in 1875, Topelius called Punkaharju an immense waterbird that swam
with


"...
wings spread wide, surrounded by the young, the little islands that seek
shelter by its sides. And the young mimic their mother: they are small narrow
ridges, bending in whimsical curves, blocking the clear water in straits and
bays, weaving in the prettiest shapes possible”.

По русскиКак будто необъятно большая водная птица распростерла крыльяЗахрис Топелиус описал Пункахарью,
возможно, более красивыми словесными образами, нежели кто-либо другой.
Поскольку образы Пункахарью у Топелиуса основаны на его собственном опыте, они
по-прежнему достоверны и трогают всех, кто видит пейзажи Пункахарью. В
произведении «Маамме-кирья» («Наша родина», 1875) Топелиус называет Пункахарью
необъятно большой водной птицей, которая плавает«с
распростертыми крыльями, окруженная птенцами – маленькими островами, которые
ищут защиты под ее крылом. Птенцы подражают матери: они представляют из себя
маленькие гряды, которые время от времени капризно изгибаются кривыми, обрамляя
сверкающую воду бухт и заливов и чередуясь в самых прелестных формах».